Poll System | CMS | Boleh ke survive kalau tak ada kereta?

Boleh ke survive kalau tak ada kereta?