Poll System | CMS | Kalau betul, korang setuju ke undang-undang CDF ni ada...?

Kalau betul, korang setuju ke undang-undang CDF ni ada...?